خطرات تحت پوشش کلوز B


تمام خطرات تحت پوشش كلوز C
تلف یا آسیب وارده به كالای مورد بیمه كه علت آن یكي از موارد ذیل باشد :
فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومي
به دریا انداختن كالا جهت سبک سازی كشتي یا به دریا افتادن كاال از روی عرشه كشتي
ورود آب دریا ، دریاچه یا رودخانه به كشتي ، شناور ، محفظه كالا ، كانتینر ، لیفت وان یا محل انبار .
زلزله - آتشفشان یا صاعقه
تلف شدن كلي هربسته دركشتي یاشناور و یا تلف كلي هر بسته بعلت افتادن بهنگام تخلیه كشتي یا شناور .


الزم به ذكر است هم اكنون عالوه بر خطرات مندرج در فوق، خطرات:


 عدم تحویل یک بسته كامل كالا
 دزدی
 قالب زدگي
 آبدیدگي
 روغن زدگي
 شكست و ریزش
 خسارات ناشي از كالاهای مجاور

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.