خطرات تحت پوشش کلوز A


موارد استثناء :
این بیمه به هیچ وجه شامل خطرات زیر نمي گردد:
تلف، آسیب یا هزینه ناشي از سوء عمل ارادی بیمه گذار

نشت و ریزش عادی، كسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگي و پوسیدگي عادی مورد بیمه

تلف ، آسیب یا هزینه ناشي از كافي نبودن یا نا مناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل ))بسته بندی (( مندرج
شامل بارچیني در كانتینر و لیفت وان نیز مي گردد، به شرط اینكه چنین عملي قبل از شروع بیمه كاال یا بوسیله بیمه

گذار یا كاركنان وی انجام شده باشد.

تلف، آسیب یا هزینه ناشي از عیب ذاتي یا ماهیت مورد بیمه.

تلف، آسیب یا هزینه ای كه علت اساسي آن تأخیر باشد، حتي اگر این تأخیر ناشي از خطرات بیمه شده باشد.

تلف، آسیب یا هزینه ناشي از ورشكستگي یا اعسار مالكان، مدیران، اجاره كنندگان یا گردانندگان كشتي یا قصور در انجام تعهدات مالي
از طرف یكي از آنها .

آسیب عمدی یا تخریب عمدی كاالی مورد بیمه یاقسمتي ازآن توأم باسوءنیت از طرف هركس )فقط در كلوز A تحت پوشش مي
باشد

تلف، آسیب یا هزینه ناشي از كاربرد هر نوع سالح جنگي كه با انرژی اتمي یا شكست و یا تركیب هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا
نیرو یا ماده رادیواكتیو كار كند.

استثناء مربوط به عدم قابلیت دریا نوردی و نامناسب بودن كشتي برای دریانوردی .


این بیمه به هیچ وجه زیان، آسیب یا هزینه ناشي از موارد زیر را پوشش نمي دهد:
عدم قابلیت دریانوردی كشتي یا كرجي
نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسیله حمل، كانتینر یا لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه، مشروط بر اینكه بیمهگذار یا
كاركنان وی از چنین عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری كاالی مورد بیمه در وسایط مذكور اطالع داشته باشند.


استثناء خطر جنگ
از بین رفتن، آسیب دیدگي یا هزینه های ناشي از عوامل زیر به هیچ وجه تحت پوشش این بیمه نیست:


جنگ، جنگ داخلي، انقالب، شورش، قیام و یا زد وخوردهای داخلي ناشي از این امور یا هر گونه عمل خصمانه توسط یا بر
علیه یكي از دو قدرت متخاصم

توقیف، ضبط، مصادره، تصرف یا اثرات ناشي از این امور )به استثناء دزدی دریایي( یا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.

مین، اژدر و بمبهای متروكه یا سایر سالحهای جنگي به جا مانده و متروكه

استثناء خطر اعتصابات

این بیمه به هیچ وجه تلف، آسیب یا هزینه ناشي از موارد زیر را پوشش نمي دهد :


عمل اعتصاب كنندگان، جلوگیری ازورود كارگران یا عمل اشخاصي كه در درگیریهای كارگری، آشوبها یااغتشاشات داخلي
شركت مي كنند.

اعتصاب، تعطیل محل كار، درگیریهای كارگری، آشوبها و یا اغتشاشات داخلي

عمل هر تروریسم یا هر شخصي با انگیزه سیاسي

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.