ماده 16 قانون مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی

ماده 16- از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل وکیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی وقابلیت مصرف از کشور مبدأ ،مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد وهمچنین موادی که برای نگهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداشت تسلیم نماید.

gplus Twitter

درباره ما

  • شرکت حمل و نقل بین المللی و ترخیص کالا بهروش سریع به شماره ثبت 129345 دارای مجوز رسمی از وزارت راه و ترابری و گمرک ایران در سال 1376/1/17 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه حمل و نقل بین المللی به صورت گسترده در اقسا نقاط جهان اعم از کشورهای اروپایی،آسیایی و آفریقایی زیر نظر انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و انجمن جهانی IRU آغاز نمود.